Falu Bilpools logotype
Vad säger lagen?
Föreningsstämman beslutar om föreningens stadgar.

I Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar beskrivs hur det går till:

14 §
Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt 15 §.


Stadgar för Falu Bilpool Ekonomisk Förening

Antagna vid konstituerande möte den 11 oktober 2000.
Reviderade vid extra föreningsstämma den 4 januari 2001, 18 november 2004, 10 januari 2008 och 18 november 2009.
   

§1. Föreningens firma

 

Föreningens firma är Falu Bilpool ekonomisk förening.

   

§2. Styrelsens säte

 

Styrelsen har sitt säte i Falun.

   

§3. Ändamål

 

Föreningen har som syfte att gynna sina medlemmars ekonomiska intressen genom att tillhandahålla fordon, som är lämpliga ur ekonomiskt, praktiskt och miljömässigt hänseende och därmed förenlig verksamhet. Föreningen skall i övrigt verka för en miljöanpassad och säker trafik och för ett gemensamt ägande av fordonen. Medlemmarna nyttjar föreningens tjänster. Föreningens huvudsakliga verksamhet och arbetsuppgifter skall skötas på ideell grund.

   

§4. Insats

 

En insats är 500 kronor. Insatsen skall betalas till föreningens postgirokonto.

   

§5. Medlemskap

 

Mom. 1, Allmänt

Medlemskap kan beviljas fysiska och juridiska personer som accepterar föreningens stadgar samt kan förväntas följa föreningens beslut och bidra till förverkligande av föreningens ändamål och vars medlemskap inte innebär att föreningen eller dess medlemmar kan komma att lida skada av att ansökan beviljas.

Skriftlig ansökan ställs till styrelsen som väljer in nya medlemmar. Juridisk person skall bifoga dokument som vår styrelse anser nödvändiga, till exempel registreringsbevis från PRV.

   
 

Mom. 2, Fysiska personer

En fysisk person skall betala fyra insatser.

En fysisk person, som bor i samma hushåll som en medlem och är medlemmens maka/make, sambo eller barn kan beviljas nyttjanderätt. Med nyttjanderätt menas rätt att använda föreningens fordon och att delta i föreningens verksamhet. Medlemmen ska i så fall betala en insats för varje ytterligare nyttjare. Nyttjanderätten träder i kraft sedan insatserna betalats.

Om medlemmen och/eller nyttjaren inte längre uppfyller kriterierna i andra stycket skall medlemmen anmäla detta till styrelsen som återkallar nyttjanderätten.

   
 

Mom. 3, Juridiska personer

En juridisk person som är medlem ska betala 16 insatser. Ett avtal som reglerar villkoren för medlemmens nyttjanderätt skall upprättas mellan föreningen och medlemmen.

   
 

Mom. 4, Betalning av insatser

Sökande skall betala alla sina insatser senast två månader efter att denne beviljats inträde. Medlemskapet träder i kraft när alla insatser har betalats.

   
 

Mom. 5, Utträde

Utträde ur föreningen kan endast beviljas vid årsskifte. För att utträde ska beviljas, måste medlemskapet ha varat minst ett helt räkenskapsår. Anmälan om utträde ska göras skriftligen senast 31 oktober.

Medlemmen har rätt att återfå inbetalda insatser, om inte föreningen har gått med förlust sedan medlemmen inträdde. Styrelsen kan i sådana fall besluta att behålla högst medlemmens insats.

   
 

Mom. 6, Avstängning

Styrelsen kan avstänga en medlem eller nyttjare om denne använder sin nyttjanderätt i strid med gällande regler eller till fara för föreningen eller annan.

   
 

Mom. 7, Uteslutning

Medlem som medvetet bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller dess egendom, motverkar föreningens intressen eller inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen och inte rättar sig efter skriftlig varning kan uteslutas av föreningsstämman.

Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka sina insatser.

 

§6. Pantsättning

 

Medlems inbetalda insatser utgör ständigt pant för föreningens fordran mot denne.

Föreningen har rätt att, om medlemmen inte betalar sin skuld, behålla motsvarande belopp av den inbetalda insatsen då medlemmen utträder ur föreningen eller har rätt att återfå insatsen av annan anledning.

   

§7. Medlemmars rättigheter och skyldigheter

 

Mom. 1, Medlem har rätt att

 • använda föreningens fordon
 • delta i föreningens verksamheter
 • få information om föreningens verksamhet och ekonomi
 • närvara, yttra sig, motionera till och rösta på föreningens stämmor
 • nominera och kandidera till styrelsen eller annat organ inom föreningen
   
 

Mom. 2, Medlem är skyldig att

 • meddela styrelsen aktuella personuppgifter
 • rätta sig efter föreningens stadgar, ordningsregler och andra beslut
 • betala de avgifter och insatser som beslutats i enlighet med stadgarna
 • betala de avgifter som härrör från fordon som ställts till medlemmens förfogande
 • utföra de arbetsuppgifter som tilldelats denne

§8. Årsavgift

 

Föreningsstämman kan besluta att medlemmarna skall betala en årsavgift på högst 3000 kronor.

   

§9. Föreningsstämma

 

Mom. 1, Allmänt

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma, kallad Årsstämma, hålles årligen senast under maj månad.

Efter beslut av styrelse, revisor eller om minst tio procent av medlemmarna så begär, skall extra stämma utlysas för visst bestämt ändamål.

Rösträtt har alla som var medlem då kallelsen utfärdades och som betalt sin årsavgift.

   
 

Mom. 2, Kallelse

Kallelse skickas till medlemmar och revisorer per post eller e-post, tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie förenings- stämma och senast en vecka före extra stämma.

Övriga meddelanden till medlemmarna sänds per brev eller, i förekommande fall, per e-post.

   
 

Mom. 3, Motioner

Medlem som vill ha ärende behandlat på årsstämma skall anmäla detta skriftligen senast sex veckor innan stämman så att ärendet kan föras upp på dagordningen. Styrelsen meddelar i god tid ett sista datum för inlämnande av motioner.

   
 

Mom. 4, Dagordning

Vid varje stämma skall följande punkter finnas med på dagordningen:

 • Val av ordförande och sekreterare för stämman
 • Val av justerare och tillika rösträknare
 • Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 • Fastställande av röstlängd
 • Godkännande av dagordning
 • Behandling av propositioner från styrelsen
 • Behandling av motioner från medlemmarna
 • Övriga frågor
   
 

Vid årsstämman skall även följande ärenden behandlas:

 • Redogörelse för årsredovisningen
 • Redogörelse för revisionsberättelsen
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Beslut om disposition av föreningens över- eller underskott
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Redogörelse/fastställande av budget
 • Fastställande av årsavgift
 • Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter
 • Val av ordförande
 • Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer och suppleanter
 • Val av valberedning
   

§10. Styrelse

 

Föreningens verksamhet leds mellan stämmorna av en styrelse. Styrelsen ska verka för de ändamål som beskrivits i stadgarna och verkställa beslut fattade av föreningsstämman. Styrelsen är ansvarig inför föreningsstämman.

Styrelsen består av ordförande samt minst två och högst sju övriga ledamöter. Till dessa skall finnas minst en och högst tre rangordnade suppleanter. Ledamöter och suppleanter ska vara medlemmar i föreningen. En juridisk person som är medlem kan representeras av högst en ledamot eller suppleant.

Ordförande väljs av stämman på ett år. Övriga ledamöter och supp leanter väljes av årsstämman på två år, på så sätt att hälften av ledamöterna byts ut varje år. Då valet göres första gången skall i beslutet anges vilka som väljs på ett år.

Fyllnadsval till styrelsen kan förrättas vid en stämma som inte är årsstämma, varvid den invalde ledamoten sitter mandattiden ut.

För giltigt beslut i styrelsen fordras att mer än hälften av styrelsens ledamöter biträder förslaget.

   

§11. Firmatecknare

 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser som firmatecknare, två i förening.

   

§12. Räkenskapsår

 

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

   

§13. Överskottsfördelning

 

Efter lagenlig avsättning till reservfonden ska stämman besluta om återstående överskott skall tillföras reservfonden, delas ut i form av återbäring, tillföras annan fond inom föreningen eller föras i ny räkning.

   

§14. Revision

 

Årsstämman ska utse minst en revisorer och en revisorssuppleant. Revisorernas mandattid löper till och med nästa årsstämma.

   

§15. Årsredovisning

 

Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisorerna senast en månad före årsstämman. Revisorerna ska återlämna redovisningshandlingarna till styrelsen senast två veckor före stämman.

   

§16. Valberedning

 

Årsstämman utser årligen en valberedning bestående av en sammankallande samt minst en övrig ledamot.

Valberedningens förslag till ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter skall skriftligen meddelas medlemmarna senast en vecka innan årsstämman.

   

§17. Upplösning

 

Om föreningen upplöses skall tillgångarna, sedan eventuella skulder betalats, användas för att återbetala insatserna. Återstoden skall sedan fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetald insats i föreningen.

   

§18. Övrigt

 

I övrigt gäller lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

  Falu Bilpool Ekonomisk Förening Organisationsnummer E-postadress Plusgiro 126 74 36 - 2 Fel på sidan?
  Box 89 769606-5791 info@falubilpool.nu Bankgiro 5610-2965 Om cookies
  791 22  FALUN
 
2014/9/28 15:16:15