Falu Bilpools logotype
Miljövinster

Minskat okynnesresande
Att dela bil med andra gör att man måste planera sitt resande. Det medför att man kör mindre bil jämfört med om man har egen bil. Det i sin tur ger minskade utsläpp av föroreningar och bättre hälsa. Onödig spontankörning, framför allt kortare resor inom stan, ersätts gärna med en både miljövänlig och hälsosam cykeltur eller promenad!

Ökat nyttjande av kollektivtrafik
Som bilpoolsmedlem betalar du vid varje resa ett pris som inkluderar alla kostnader för bilen, t.ex. försäkring, skatt, reparationer och drivmedel. Jämför man bilens totalkostnad med vad det kostar att resa med tåg eller buss ser man att det ofta är billigare att resa kollektivt. Därför använder sig bilpoolsmedlemmar ofta av kollektivtrafiken.

Bilen används därför oftast bara när det är nödvändigt, t.ex. dit kollektivtrafiken inte når eller om man ska transportera saker. Det ger en minskad miljöpåverkan.

Resurseffektivt bilnyttjade
Då flera personer och företag delar på samma bil medför detta att samhällets totala materialförbrukning av ändliga naturresurser minskar. Ett steg mot hållbar utveckling.

Moderna fordon
Föreningen leasar nya moderna bilar med hög trafiksäkerhet, låg bränsleförbrukning och låga avgasutsläpp. Falu Bilpool kommer att satsa på än mer miljöanpassade fordon när det är dags för föreningen att skaffa fler bilar.


Fördelar?

Ekonomiskt för rätt målgrupp

Att vara med i en bilpool är billigt för dig som inte kör så mycket, eller för dig som behöver en extrabil ibland, eftersom vi delar på de fasta kostnaderna.


Poolbil jämfört med privatägd bil. En privatbil är dyr per mil om du använder den under ca 1200 mil per år - då tjänar du på att dela bil med oss!
Källa: Vägverkets broschyr "Bilpool - bil när du behöver"

Bra bilar

Du får tillgång till nya, komfortabla, trafiksäkra och miljöanpassade bilar. Bilarna är aldrig äldre än 3 år.

Arbetsbesparande
Mindre arbete med bilen eftersom alla delar på arbetsuppgifterna. Läs gärna mer i Vägverkets broschyr "Bilpool - Bil när du behöver"!Etanol som drivmedel
Bilmodellen Ford Focus FlexiFuel kan köras på E85.

E85, hur märks det?

E85 är ett fordonsbränsle som består av 85 procent etanol och 15 procent bensin. Etanol, som är ett biobränsle, framställs bl a ur spannmål och cellulosa genom jäsning och destillation. Framställningskostnaden är högre än för bensin, men skattesatsen är för närvarande lägre.


Etanol är ett biobränsle som framställs ur bl.a. skogsråvara.

E85, varför det?
Avgaserna är betydligt renare än motsvarande från förbränning av bensin och diesel. Utsläppen av försurande kväveoxider halveras och avgaserna är helt rena från sot, svavel och s.k. polyaromatiska kolväten (cancerframkallande ämnen som finns i både bensin- och dieselavgaser). När man förbränner etanol, som är tillverkad av biomassa, frigörs koldioxid som växterna tidigare tagit upp från luften, dvs. koldioxiden rör sig i ett slutet kretslopp och bidrar därför ej till växthuseffekten.

Att framställa etanol från en inhemsk råvara är en samhällsekonomisk fördel eftersom det innebär att etanolförbrukningen inte belastar Sveriges handelsbalans till skillnad från import av bensin och diesel. Idag måste man dock importera en del råvara för att tillverka etanol.

E85, hur fungerar det?
Bilmodellen Ford Focus FlexiFuel, är en s.k. FFV-bil (Flexible Fuel Vehicle), ett bränsleflexibelt fordon som kan använda olika drivmedel utan att man manuellt behöver justera fordonets bränsle- och tändsystem. Fordonet ställer automatiskt in rätt parametrar oberoende bränslet och bränsleblandningar och kan därför drivas med såväl etanol som bensin.

I praktiken innebär detta att fordonet kan tankas på "vanlig" blyfri 95 oktan om man befinner sig på en ort som saknar etanol. Den 85 procentiga etanol/bensin-blandningen har beteckningen E85 och finns i dagsläget på ett 50-tal OKQ8-mackar i Sverige och även på andra bensinmärken.

Inblandningen av bensin är nödvändig för att undvika problem vid kallstarter och fungerar då som tändförstärkare.


Bilen blir piggare av etanol och acceleration och vridmoment förbättras med ca 10 procent. Bränsleförbrukningen mätt i liter per mil ökar visserligen med etanol i tanken, strax under litern/mil, men det kompenseras av att etanolen är billigare per liter än bensinen. Det går med andra ord på ett ut om du tankar etanol eller bensin rent ekonomiskt.


  Falu Bilpool Ekonomisk Förening Organisationsnummer E-postadress Plusgiro 126 74 36 - 2 Fel på sidan?
  Box 89 769606-5791 info@falubilpool.nu Bankgiro 5610-2965 Om cookies
  791 22  FALUN
 
2014/9/28 15:16:15